home

home  >  커뮤니티 >  자유게시판

자유게시판

2021.08.23 신라항공여행사 당일 청주지역 여행상품 안내

신라항공여행사

충북 청주시 서문동 159-16

대표 함정숙

☎ 043)222-6555, 010-4417-6990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자연 속에서 치유하는 충북 언택트 힐링여행 !!

- 상품 운영기간(8~9) 1, 50,000-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

여행일자

지 역

여 행 일 정

1일차

청주시 일원

오송역(집결)→청남대(개별중식)→문의문화재단지→수암골→고인쇄박물관→오송역

2일차

 

 

3일차

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상품가격

50,000원

숙소정보

 

교통정보

자가용 이용

비 고

예약방법 → 회사 대표전화 043)222-6555, e-mail (olago640@hanmail.net)